Kontakt

Slovak Journal of Sport Science (SJSS)
vedecký recenzovaný časopis

ISSN 2453-7659 (tlačené vydanie)

e-ISSN 2453-9325 (online)

Registračné číslo MK SR: EV 5342/16
Copyright: ©

Periodicita: 2-krát ročne

Editori: PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.
PaedDr. Pavol Pivovarníček,PhD.

Názov a adresa vydavateľstva:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Adresa redakcie:
Katedra telesnej výchovy a športu
Filozofická fakulta UMB
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt pre zasielanie príspevkov: PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD. Email: editor.sjss@gmail.com

Kontakt pre komunikáciu: doc.PaedDr. Martin Pupiš, PhD. mob. +421903689368, Mgr. Natália Smoleňáková, PhD. mob. +421907418888

 

design&coding: waterwhite   •   script: Quick.CMSScript logo