POKYNY PRE AUTOROV

Pokyny pre autorov
Redakcia prijíma rukopisy v anglickom jazyku, ktoré sa stávajú subjektom recenzného konania minimálne dvoch nezávislých recenzentov. Identita recenzentov je utajená. V priebehu recenzného konania sa editori zaväzujú udržiavať v tajnosti informácie o autorstve posudzovaného príspevku pred recenzentmi, redakčnou radou a vydavateľom. Záverečné rozhodnutie vo veci akceptácie alebo zamietnutia článku na publikovanie zostáva v plnej kompetencii redakčnej rady. Za vedeckú a etickú úroveň časopisu zodpovedá predseda redakčnej rady spolu s vedúcim editorom a redakčnou radou.

Príspevky zasielajte v elektronickej forme na adresu nášho redakčného systému
http://ojs.umb.sk/index.php/sjss

Proces posúdenia     
Korešpondenčný autor zaslaním príspevku potvrdzuje, že všetky podmienky boli splnené. Prijaté manuskripty sú najprv posúdené editormi. Manuskripty, ktoré nie sú vhodné k publikovaniu sú ihneď zamietnuté, prípadne vratené na prerobenie.  Pokiaľ manuskript nespĺňa prípadne požiadavky bude vrátený autorovi. Manuskripty sú prijaté pokiaľ budú schválené dvoma nezávislými recenzentami.   

Recenzné riadenie   
Pre prijatie článku musí časopis prejsť „double-blind review“. Autori zostávajú pred recenzentami v anonymite a naopak. Autori sú povinní v zaslaných manuskriptoch vymazať všetky údaje o sebe. Autori pri zasielaní manuskriptu posielajú pôvodný článok a slepú verziu, ktorá neobsahuje príslušne informácie.

Kritéria pre manuskripty              
Redakčná rada časopisu Slovak Journal of Sport Science prijíma manuskripty, ktoré neboli doteraz publikované. Každý manuskript musí obsahovať prehlásenie podpísane prvým autorom o tom, že manuskript nebol doteraz publikovaný a ani nebol predložený ďalšiemu časopisu na posúdenie.

Štruktúra príspevku:         
- doporučený typ písma Times New Roman, veľkosť 12    
- riadkovanie  1,5
- klávesu ENTER používať len na konci odstavcov            
- zátvorka používajte guľaté znamienka ()  
- skratky pri prvom uvedení v texte vysvetlite        
- v texte nepoužívať tučné písmo a kurzívu 
- tučné písmo používať iba na označenie názvu príspevku a vyššie uvedených jednotlivých častí, názvy tabuliek, obrázkov a grafov        
- vyhnúť sa použitiu skratiek v nadpise, v abstrakte, v kľúčových slovách a v závere           

Príprava rukopisu:
1. Výstižný názov práce, mena a priezviska autorov, názov pracovísk 

2. Abstrakt -  stručné zhrnutie obsahu príspevku v rozsahu maximálne 15 riadkov. Štruktúra pôvodnej práce členená na úvod,  súbor, metóda, výsledky, záver. Pri prehľadovom článku je dôležité použiť neštruktúrovaný abstrakt. Na konci abstraktu uvádzať kľúčové slová  v rozsahu 3-6. Doporučujeme použiť zo zoznamu Index Medicus

3. Vlastný text- členenie textu pôvodnej práce sa rozdeľuje na úvod,  súbor, metóda, výsledky, záver. Text prehľadového článku sa rozdeľuje do častí: úvod, podsekcie, záver. V závere je dôležité uviesť praktické odporúčanie pre prax. Kazuistika musí obsahovať úvod do problematiky, v ktorom sa bližšie špecifikuje problematika. V ďalšej časti textu je nutné vykonať podrobný opis problematiky. Dôležitú časť kazuistiky predstavuje diskusia .

4. Obrazové prílohy, grafy, tabuľky- je nutné uviesť očíslované a s popisom legiend v texte. Odporúčame posielať v čo najväčšej kvalite oproti tisku. Dôležité je uvádzať citáciu obrázka, grafu, tabuľky priamo v texte. Prijímame všetky bežné používané formáty ako jpg, giff, png a pod.

5. Zoznam literatúry- Citácie uvádzajte v guľatej zátvorke číslom tak ako idú za sebou v texte. Podobne aj v zozname litetatúry. V odkazoch na práce, ktoré neboli doposiaľ publikované autor musí získať povolenie k publikácii. Vyhýbajte sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovanie, osobné oznámenie a pod. V zozname litetatúry sa názvy časopisov môžu skracovať podľa citačného štýlu použitého v Index Medicus. Tento zoznam môžete získať na webovej stránke http://www.nlm.nih.gov

Konflikt záujmov    
Všetci autori sú povinní upozorniť na akýkoľvek potenciálny konflikt záujmov vrátane akýchkoľvek finančných, osobných alebo iných vzťahov s osobami, alebo organizáciami, ktoré by mohli nevhodným spôsobom ovplyvniť ich prácu alebo by mohli byť vnímane ako faktor, ktorý ju ovplyvňuje.          
Pokiaľ autori nemajú žiadny konflikt záujmov  tak to uvedú do textu vo forme „Nie sme si vedomý žiadneho konfliktu záujmov, ktorý by akýmkoľvek spôsobom ovplyvnil manuskript.

Finančná podpora   
Pokiaľ bola autorom poskytnutá finančná podpora na prevedenie výskumu je autor povinný to uviesť a stručne opísať rolu autora.       

Zmeny autorstva     
V prípade doplňovania, mazania alebo zmien usporiadania autorov v manuskripte je potrebné adresovať žiadosť šéfredaktorovi. Žiadosť musí obsahovať údaje a to dôvod prečo má nastať zmena. Písomný súhlas všetkých autorov, že so zmenou súhlasia. Zverejnenie článku bude pozastavené pokiaľ nebude autorstvo doriešené.

Redakcia sa vyhradzuje právo na drobné štylistické zmeny textu

design&coding: ~Xgrafix   •   script: Quick.CMSScript logo