Poslanie časopisu

SLOVAK JOURNAL OF SPORT SCIENCE (SJSS)

Medzinárodný vedecký recenzovaný časopis Katedry telesnej výchovy a športu, Filozofickej fakulty, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenskej asociácie kondičných trénerov Slovak Journal of Sport Science nadväzuje na vydávanie časopisu EXERCITATIO CORPOLIS-MOTUS-SALUS a je určený nielen teórii a výskumu v oblasti „Vied o športe“, ale aj telovýchovnej praxi. Uverejňuje pôvodné práce z oblasti športovej edukológie, športovej humanistiky a športovej kinantropológie, teórie, metodológie, výskumu, praxe, recenzie a správy z medzinárodných, svetových konferencií, kongresov a sympózií s obsahovou aktuálnosťou a relevantnosťou. Jeho poslaním nie je iba zoznamovať s výstupmi telovýchovného výskumu, ale publikovať aj syntézy poznatkov, názorov a metodologických prístupov podmienených rôznymi paradigmami, ktoré sa uplatňujú v riešení problémov u nás a vo svete. V tomto zmysle plní i funkciu informatívnu a vzdelávaciu a podieľa sa na rozširovaní poznatkov i kultivácii odbornosti telovýchovnej verejnosti.

Ďalšia významná úloha je terminologická: kontinuálne obohacovanie telovýchovného názvoslovia, ku ktorému dochádza v procese rôznych foriem výskumu vo svete a vo vede v slovensky vydávaných publikáciách. V dôsledku toho, časopis stimuluje utváranie odborného telovýchovného jazyka a často je aj nástrojom tvorby jeho slovnej zásoby. 

 Slovak Journal of Sport Science ako všetky vedecké časopisy závisia na dobrej spolupráci s prispievateľmi, recenzentmi a čitateľmi.

 

design&coding: waterwhite   •   script: Quick.CMSScript logo