Pravidlá publikovania

 

POKYNY PRE AUTOROV

Časopis ,,SJSS“ je vedecký a recenzovaný, ktorý sa zameriava na publikovanie príspevkov z oblasti ,,Vedy o športe“. Časopis uverejňuje pôvodné práce, recenzie a správy z medzinárodných a svetových konferencií, kongresov a sympózií s obsahovou aktuálnosťou a relevantnosťou. Redakcia prijíma rukopisy v anglickom jazyku, ktoré sa stávajú subjektom recenzného konania minimálne dvoch nezávislých recenzentov. Identita recenzentov je utajená. V priebehu recenzného konania sa editori zaväzujú udržiavať v tajnosti informácie o autorstve posudzovaného príspevku pred recenzentmi, redakčnou radou a vydavateľom. Záverečné rozhodnutie vo veci akceptácie alebo zamietnutia článku na publikovanie na publikovanie zostáva v plnej kompetencii redakčnej rady. Za vedeckú a etickú úroveň časopisu zodpovedá predseda redakčnej rady spolu s vedúcim editorom a redakčnou radou.

Štruktúra príspevku:

Názov rukopisu: veľké tučné písmená, centrované (11)

Meno a priezvisko: veľké tučné písmená, centrované (9)

Celý názov pracovisko, krajina: kurzíva, centrované (9)

Abstrakt: veľké tučné písmená (9), obsahuje: východiská, ciele, metodika, výsledky, záver

Kľúčové slová (3 – 5): obyčajné písmená (9), názov veľké tučné písmená (9)

Úvod do problematiky: veľké tučné písmená (9)

Cieľ, úlohy, hypotézy: veľké tučné písmená (9)

Metodika: veľké tučné písmená (9)

Výsledky: veľké tučné písmená (9)

Diskusia: veľké tučné písmená (9)

Záver: veľké tučné písmená (9)

Zoznam bibliografických odkazov: veľké tučné písmená (9), podľa normy APA (2001)

Citovaná literatúra je zoradená abecedne, aby všetci autori citovaní v texte boli uvedení aj v Zozname bibliografických odkazov a naopak. V texte sa uvádzajú všetci autori, pri väčšom počte autorov ako 3 sa uvádza za menom tretieho autora skratka ,,et al.“ V Zozname bibliografických údajov sa uvádzajú všetci autori. 

Kontakt: (meno, priezvisko, inštitúcia, adresa, telefón, e-mail)

Typ písma: Arial (9)

V texte nepoužívať tučné písmo a kurzívu. Tučné písmo používať iba na označenie názvu príspevku a vyššie uvedených jednotlivých častí, názvy tabuliek, obrázkov a grafov.

Riadkovanie: jednoduché, zarovnanie textu podľa okraja (2,5; 2,5; 2,5 cm) Označenie tabuliek, obrázkov a grafov podľa platnej normy, ktoré musia byť umiestnené na príslušnom mieste v článku. Tabuľky, obrázky a grafy musia byť označené číslom a názvom a musí byť na ne uvedený odkaz v texte. Práca musí obsahovať prehlásenie, že nebola a v prípade akceptácie, nebude zaradená na publikovanie do iného časopisu, ktoré musí byť podpísané všetkými autormi. Prijaté práce sa stávajú trvalým vlastníctvom časopisu a bez písomného súhlasu vydavateľa nesmie byť reprodukovaná žiadna časť akceptovanej práce.

Termín zaslania rukopisov nasledujúceho vydania: apríl / október

Príspevky zasielajte v elektronickej forme na adresu: editor.sjss@gmail.com

design&coding: waterwhite   •   script: Quick.CMSScript logo