KONTAKT

Slovak Journal of Sport Science (SJSS)
vedecký recenzovaný časopis

e-ISSN 2453-9325 (online)

Registračné číslo MK SR: EV 5342/16
Periodicita: 2-krát ročne

Šéfredaktor: Doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. 
Bývalá šéfredaktorka: Prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková. CSc. 
Asistent šéfredaktora: Mgr. Dávid Líška 

Editor: PeadDr. Zuzana Pupišová, Phd. 

Názov a adresa vydavateľstva: 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Adresa redakcie: 
Katedra telesnej výchovy a športu

design&coding: ~Xgrafix   •   script: Quick.CMSScript logo