O ČASOPISE

SLOVAK JOURNAL OF SPORT SCIENCE         
Medzinárodný vedecký recenzovaný časopis Katedry telesnej výchovy a športu, Filozofickej fakulty, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenskej asociácie kondičných trénerov, 
Slovak Journal of Sport Science nadväzuje na vydávanie časopisu EXERCITATIO CORPOLIS-MOTUS-SALUS a je určený nielen teórii a výskumu v oblasti „Vied o športe“, ale aj telovýchovnej praxi. Časopis uverejňuje pôvodné práce z oblasti športovej edukológie, športovej humanistiky a športovej kinantropológie, športovej rehabilitácie, biomechaniky pohybu, výživy,  teórie a metodológie výskumu, recenzie a správy z medzinárodných, svetových konferencií, kongresov a sympózií s obsahovou aktuálnosťou a relevantnosťou

Slovak Journal of Sport Science je časopis s otvoreným prístupom (Open Access), čo znamená, že celý obsah je k dispozícii zadarmo užívateľom alebo ich inštitúciám. Užívatelia môžu čítať, sťahovať, kopírovať, tlačiť alebo hľadať plné texty článkov nášho časopisu bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora. Politika časopisu je v súlade s definíciou otvoreného prístupu podľa BOAI  (Budapest Open Acces Initiative). Dodržujeme licenciu podľa Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives Licence (CC BY-NC-ND).  Autorské právo k článku si zachovávajú autori. Autori dávajú vydavateľovi právo zverejniť manuskript.  

Tento časopis podlieha licencii podľa Creative Commons 

logo sjss
časopis vychádza 2x ročne na konci júna a decembra 

Časopis ,,SJSS“ je vedecký a recenzovaný, ktorý sa zameriava na publikovanie príspevkov z oblasti ,,Vedy o športe“.           

Časopis uverejňuje    
-Pôvodné práce         
-Prehľadové štúdie    
- Meta-analýzy a systematické prehľady     
- Kazusitiky   
- Recenzie kníh         
- Správy z podujatí    

časopis je indexovaný v databáze EBSCO, ERIH+, DOAJ   

logo sjss

ERIH PLUS 

logo sjss

DOAJ

logo sjss

design&coding: ~Xgrafix   •   script: Quick.CMSScript logo